взлом

ENG

Содержание 30 выпуска сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі»

Локотко А. И. С Культурное наследие Беларуси и России – основа развития гуманитарного пространства Союзного государства

РАЗДЗЕЛ І ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

Бабич Т. Н. Глитч-арт, или «Разбалансированное искусство»: на пути осмысления нового феномена
Беляева С. С. Архитектурный декор белорусского крестьянского жилища конца XIX – начала ХХ в.
Быкава Г. К. Своеасаблівасць мастацкага афармлення друкаваных вучэбных выданняў лацінічнага пісьма на беларускіх землях у канцы XVI – XVIII ст. у кантэксце развіцця еўрапейскага кнігадрукавання
Горанская Т. Г. Иконография вымышленных городов И. Кальвино
Грамыка М. В. Значэнне творчасці В. Бялыніцкага-Бірулі ў развіцці беларускай нацыянальнай школы пейзажнага жывапісу
Кушнярэвіч-Шпэт А. М. Новая гіпотэза па лакалізацыі летапіснай вежы Гродна
Лисовская И. Н. Художественная культура в современных научных публикациях
Ничипорович А. О. Современная практика адаптации памятников культовой архитектуры к новой функции (зарубежный и белорусский опыт)
Пікулік А. М. Сучасны беларускі выдавецка-паліграфічны комплекс і мастацтва дзіцячай кнігі
Федорец Я. В. Оформление тенденций развития натюрморта в белорусской живописи 2-й половины 1950-х – 1980-х годов
Шамрук А. С. Интерактивность в современной архитектуре

РАЗДЗЕЛ ІІ ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

Будько Ю. Г. Христианские символы в сценографии постановок театров Беларуси первых десятилетий XXI в.
Волчёк А. Н. Театр кукол Беларуси: историография вопроса
Гмырина С. В., Ланина Т. А. Феномен эклектики в современном эстрадном вокальном искусстве Украины
Дубатовская О. А. Сонорная фактура в хоровой музыке a cappella: термины, понятия, определения
Ли Шаохань Оперный фестиваль Национального Большого театра Китая: история и тенденции развития
Мартынова В. И. Концерт для гобоя со струнным оркестром А. Зноско-Боровского как первый образец украинского гобойного концерта
Мдивани Т. Г. Симеон Полоцкий в контексте музыкальной историографии (композиторское творчество)
Мельникова Л. И. Документальность как формообразующий принцип телевизионного творчества
Попова И. А. Исполнительский анализ дикции вокального произведения на иностранном языке: к постановке проблемы
Сергачоў С. А. Літаўры ў музычнай культуры Беларусі (візіты касцёлаў XVIII – пачатку ХХ ст.)
Старикова В. В. Периодизация развития аудиовизуальной фиксации музыкально-исполнительского искусства Беларуси
Цмыг Г. П. К вопросу об интерпретации белорусского фольклора в хоровом творчестве современных национальных композиторов (жанрово-стилевой аспект)
Чигилейчик В. М. Мизансцена как выразительное средство режиссуры музыкального спектакля
Чэнь Паньинь К вопросу о жанровой специфике фэнтези в кино
Юй Болинь Аранжировка фольклора средствами музыкально-компьютерных технологий: теория и практика
Ярмалінская В. М. Спектаклі ў сцэнаграфіі Аскара Марыкса: да 100-годдзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы
Ячная Т. А. Да пытання выканальніцкага аналізу літаратурнага тэксту ў апрацоўках беларускіх народных песень для акадэмічнага хору (на прыкладзе партытуры «Гаварыла поле» Леаніда Захлеўнага)

РАЗДЗЕЛ ІІІ ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ

Аўсейчык У. Я. Дэмаграфічныя працэсы ў старавераў паўднёва-ўсходняй Беларусі ў 2-й палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
Батяев В. Ф. Песенный и сказочный фольклор евреев Беларуси
Васюкевич О. Ю. Изучение межнациональной брачности в Беларуси (ХХ – начало XXI в.)
Власюк Ю. І. Фестываль-кірмаш працаўнікоў сяла «Дажынкі»: ад традыцыйнага абраду да гарадскога свята
Внуковіч Ю. І. Этнічная ідэнтычнасць як інструмент навуковага аналізу
Глузд В. І. Прыкметы і павер’і Жлобіншчыны
Гугнюк А. А. Вывучэнне дзявочай штодзённасці ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі
Гудкова О. А., Никитина О. А. Контаминация пословиц как вид неофольклорного паремиотворчества (на материале немецкого языка)
Іванова Г. П. Сістэма вобразаў беларускіх народных балад
Казакова И. В. Китайская традиционная культура: музыка, танец, пекинская опера
Калачова І. І. Сацыяльная гісторыя беларускага народа: вобраз мужчыны ў традыцыйным грамадстве
Карбалевіч Н. М. Вячоркі ў сістэме ўзаемаадносін беларускай сялянскай моладзі ў традыцыйным грамадстве (2-я палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)
Кастрыца А. А. Народныя вераванні, звязаныя са смерцю, у традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў Гомельшчыны
Ковалёва Р. М. Белорусские волочёбные песни: генезис, ритуальный смысл, современное бытование
Лукьянова Т. В. Проблемное поле теории жанра и жанровой классификации в восточнославянской фольклористике
Люкевіч Ю. В. Функцыянальная значнасць прыгавораў падчас вяселля на Заходнім Палессі
Махоўская І. С. Поліэтнічнасць і полікультурнасць у малым соцыуме: да асаблівасцяў беларускага мястэчка
Навагродскі Т. А. Традыцыйная культура манголаў
Новак В. С. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Гомельскага раёна: змест, структура і лакальныя асаблівасці
Паборцава К. В. Персанажы ніжэйшай міфалогіі ў народных вераваннях жыхароў Гомельскага раёна: духі хаты і сядзібы
Пімінёнкава Т. В. Калядна-навагоднія абрады малой радзімы (на аснове фальклорных матэрыялаў вёсак Аляксееўка і Крыўча Брагінскага раёна)
Раюк А. Р. «Народ лесу»: абагульнены этнастэрэатып аб беларусах і Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст.
Романенко И. В. Основные тенденции демографического развития русского этноса в Республике Беларусь на современном этапе
Сівурава Л. П. Традыцыйны светапогляд у жывёлагадоўчай дзейнасці беларусаў (пачатак ХХІ ст.)
Смирнова И. Ю. Неглюбский строй в исторической динамике. XIX – ХХ вв.
Станкевіч А. А. Слоўна-вобразныя сродкі стварэння выяўленчай выразнасці дыскурсу беларускіх народных загадак
Хазанава К. Л. Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі з назвамі хлебабулачных вырабаў
Шарая В. М. Траецкі святочна-абрадавы комплекс беларусаў: рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці
Шатарава М. А. Сутнасць, спецыфіка і склад беларускай аказіянальнай абраднасці ў прызме часу

РАЗДЗЕЛ IV ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Высоцкая Х. И. Современный художественный текстиль Прибалтийских стран (по материалам 6-й Рижской международной триеннале искусства текстиля и волокна «Традиции и новации»)
Гурченко А. И. Фольклорные мотивы в истории европейского искусства
Ефремова И. В. Амбивалентность как смысловое качество придворных балов эпохи французского абсолютизма
Жихарко Ж. М. Художественно-выразительные возможности природного камня в формировании облика современных белорусских городов
Колединский Л. В. Обувь середины XII – XVII вв. из Витебска по материалам исследований Верхнего замка
Лампе И. Ю. Японские кимоно в экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь: к вопросу интерпретации декора
Мицкевич А. Г., Сенькевич Е. В., Скворцова И. Н., Шаркова Н. В. «Гейши» в японском фарфоре
Олюнина И. В. Роль территориального маркетинга в развитии этнографического туризма в Республике Беларусь
Папко В. М. Метадалогія даследавання твораў выяўленчага мастацтва ХІХ ст. з магнацкіх і шляхецкіх калекцый на Беларусі
Флікоп-Світа Г. А. Царская брама з матывам разьбы «Дрэва Іясеева» з горада Віцебска: да пытання вывучэння страчанага помніка на падставе адшуканага фотанегатыва 1-й трэці ХХ ст.
Чу Вэньшо Художественно-образовательное сотрудничество Китая и Запада: история и перспективы развития
Шаркова Н. В. Тарелка из «Собственного Ея Величества» сервиза императрицы Елизаветы Петровны в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь

 
взлом почты icq