взлом

ENG

Содержание 27 выпуска сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі»

Лакотка А. І. Великая Отечественная война в архитектуре и монументальном искусстве

РАЗДЗЕЛ І ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

Бунеева Д. Ю. У пошуках страчанага раю: тэматычныя і стылявыя асаблівасці твораў кічу
Габрусь Т. В. Вытворныя варыянты архетыпу базілікі ў драўляным храмабудаўніцтве Беларусі
Грамыка М. В. Кветкавы нацюрморт у сучасным беларускім жывапісе: традыцыі і новыя тэндэнцыі
Калкоўская Э. У. Сінтэз традыцый і навацый у гістарычным жанры беларускага жывапісу ў канцы XVIII – 1-й палове ХІХ ст.
Карпянкова М. Л. Роля мастацкай спадчыны ў творчасці сучасных аўтараў
Лисай Ю. В. Утраченный пейзаж Аполлинария Горавского «Переход стада через реку Березину в окрестностях Бобруйска»
Луцишина Д. В. Эволюция творчества женщин-художниц в искусстве под влиянием социально-политических и идеологических факторов
Мандра Н. Б. Искусствоведческие понятия периода советской научной системы (на примере украинского искусствоведения)
Пікулік А. М. «Кніжка-карцінка» і «кніжка з карцінкамі» ў сучасным беларускім графічным мастацтве
Салман О. Архитектура рубежа ХХ – XXI вв. в социокультурном контексте информационной эпохи
Хань Юнган Национальные особенности китайской масляной живописи 1900 – 1940-х годов
Шамрук А. С. Архитектура и изобразительное искусство: взаимосвязи в современном художественном контексте
Шевченко М. Е. Роль «расстрелянного возрождения» в активизации украинской темы в графике художников-шестидесятников
Юр М. В. Национальный контекст украинской живописи в литературе конца XIX – начала ХХ в.

РАЗДЗЕЛ ІІ ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

Батовская Е. Н. Академическое хоровое искусство a capella как системный музыкально-исполнительский феномен
Волчёк А. Н. История развития театра кукол на территории Беларуси
Голикова-Пошка Е. В. Основные виды медиатекстов и их специфика
Горбушина И. Л. Особенности жанровых явлений и формообразующих процессов в современных произведениях белорусских композиторов для струнно-смычковых инструментов
Гужалоўскі А. А. Увасабленне вобраза І. Сталіна ў беларускім тэатры
Гурченко А. И. Специфика средств выразительности в воплощении фольклора на современной театральной сцене
Дубоўская К. М. Айчынная гісторыя на сучаснай беларускай сцэне
Жукоўская І. І. Віленская археалагічная камісія і беларускае музычнае крыніцазнаўства
Коротеев А. Л. Формирование научно-практических знаний студенческой молодёжи по истории и современным тенденциям развития духового искусства Беларуси
Ли Шаохань Театральный фестиваль как социокультурный феномен китайского искусства (историко-художественные аспекты драматических и оперных спектаклей)
Лой И. В. Белорусская вокальная музыка в обучении китайских студентов резонансному пению
Мантуш А. С. Аудиоспектакли в современных театрах Беларуси как новая форма общения со зрителем
Сергачоў С. А. Парафіяльныя арганісты ў музычнай прасторы Беларусі на перакрыжаванні ХІХ – ХХ стст.
Старикова В. В. Исполнительское искусство Беларуси в фондах Телерадиокомпании Республики Беларусь
Сун Юй Тема Китая в опере «Первый император» Тань Дуня
Цмыг Г. П. О театральности в современной хоровой концертной музыке (на примере творчества Ларисы Симакович)
Шедова Е. В. Воплощение спектаклей исторической тематики на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра
Ярмалінская В. М. Тэарэтычныя і практычныя аспекты сцэнаграфіі: візуальна-пластычныя сродкі выразнасці тэатральнай прасторы ў сцэнаграфічных вырашэннях Барыса Герлавана
Яроміна К. П. Новыя тэксты, тэмы і формы ў сучасным тэатры лялек Беларусі: пастаноўкі А. Янушкевіча

РАЗДЗЕЛ ІІІ ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ

Азарова И. Б. Автоперевод стихотворения «Перапісчык» М. Богдановича: синтез фольклорного, литературного, билингвального
Альшевская А. С. Специфика антропоморфизации образа Бабы Яги в русском фольклоре и литературе
Ахмедова А. Лингвопоэтика обычного фольклоризма
Батяев В. Ф. Возникновение, функции и классификация еврейских сезонных праздников в Беларуси. Еженедельный праздник Шаббат
Бачыла І. Г. На ніве айчыннай этналогіі: Віктар Сцяфанавіч Цітоў
Бункевич Н. С. Традиции праздничного питания цыган Беларуси
Григорьева Р. А., Мартынова М. Ю. К вопросу об идентичности молодёжи в Калининградской области
Гулак Н. А. Праблемы практычнай тэксталогіі фальклору ў акадэмічнай навуцы 1960 – 1970-х гадоў
Деметер Н. Г. Цыгане России: проблемы сохранения национально-культурной идентичности
Ефимова Н. В., Калачёва И. И. Образ страны-партнёра в восприятии и оценке студенческой молодёжи Беларуси и России
Захаркевич С. А. «Мягкая» европеизация будущих туркменских элит: студенты из Туркмении в Республике Беларусь в начале XXI в.
Кастрыца А. А. Асаблівасці светапогляду жыхароў Брагіншчыны ў прыкметах, павер’ях, магічных дзеяннях
Литвин Ю. В., Изергина Е. Н., Кнурева Я. С. К вопросу об этноязыковой ситуации Беларуси и Карелии: опыт двух регионов
Мазурына Н. Г. Сістэмны аналіз народнай песні як адзінства ў кантэксце канцэпцыі варыянтнасці
Мешков Р. В. К вопросу об общинных праздниках и обрядах евреев Беларуси в конце ХХ – начале XXI в.
Навагродскі Т. А. Традыцыйная культура палякаў у Беларусі
Ненадавец А. М. Спрадвечныя вобразы-сімвалы ў палескай песні «Дошч ідэ, дошч ідэ...»
Новак В. С. Веснавыя абрады і звычаі Акцябрскага раёна
Паборцава К. В. Народная дэманалогія Акцябрскага раёна
Партнова-Шахоўская А. У. Асаблівасці лексічнага складу тэкстаў песень пра каханне (на фальклорным матэрыяле Нараўлянскага раёна)
Пладунова Т. А. Сацыяльная значнасць каляндарна-абрадавых святкаванняў у сучасным грамадстве
Рабец Т. Д. Ідэйна-тэматычныя і мастацкія асаблівасці фальклору салдат тэрміновай ваеннай службы
Раюк А. Р. Статус Беларусі ў свядомасці мясцовых каталіцкіх дваран-кансерватараў канца ХІХ – пачатку ХХ ст.
Романенко И. В. Трансграничные связи в современных традиционных хозяйственных занятиях населения белорусско-российского пограничья
Станкевіч А. А. Фігуральная тактыка маўленчага выражэння як спосаб экспрэсівізацыі парэмійнага дыскурсу
Сямёнаў М. А. Асветніцкая дзейнасць ордэна базыльян на тэрыторыі Беларусі ў пачатку XVII – 1-й палове ХІХ ст.
Уласевіч Р. М. Праблема канцэптуалізацыі феномена паўсядзённасці ў межах гісторыка-антрапалагічнага падыходу
Хазанава К. Л. Тэматычная разнастайнасць аб’ектаў параўнання ў беларускіх прыказках і прымаўках
Цыбакова С. Б. Славянские мифологические представления о душах умерших в творчестве Анатоля Козлова
Чжан Иньлин Особенности питания китайцев в Беларуси в 2010-х годах
Шарая В. М. Даследаванне беларускіх вясельных сіроцкіх песень у працах Л. А. Малаш
Шынкарэнка В. К. Пошукі беларускага шляху героямі «Авантур...» Л. Рублеўскай
Яринчина Е. Н. Рекрутские и солдатские песни как часть социально-бытовой песенности Украины

РАЗДЗЕЛ IV ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Берташутэ Р. Мировые тенденции в интерпретации и адаптации объектов архитектурного наследия на примере воссоздания памятника сакральной архитектуры в Литовском музее народного быта «Румшишкес»
Ван Бэйкэ К вопросу определения специфики работы современных музеев Китая с публикой
Ганжураў Г. А. Мастацка-вобразныя асаблівасці серыі памятных манет «Святы і абрады беларусаў» (2004 – 2009)
Долюк С. Г. Проблемы использования информационных технологий в сфере агроэкотуризма Республики Беларусь
Казаніна В. Ю. Інтэгратыўная фалькларыстыка ў даследаваннях мастацтвазнаўцаў-антыквараў
Мазур В. П. К вопросу об уникальных резных элементах в интерьере деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Креничи Обуховского района Киевской области
Машедо М. С. Влияние современной художественной культуры на формирование fashion-коллекций
Михайлец М. А. Сохранение нематериального культурного наследия и устойчивое развитие: достижение социального равенства и экономического прогресса
Міцкевіч А. Г., Маісееў Ю. Ф., Шабуня-Клячкоўская А. В., Міхайлава В. С. Пытанні даследаванняў і атрыбуцыі абраза «Божая Маці з Дзіцем» з вёскі Бараўцы Вілейскага раёна (калекцыя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь)
Нормантович А. М. Сюжеты богородичных двунадесятых праздников в белорусской историографии
Олюнина И. В. Опыт Локальной группы деятельности «Зелёное соседство» по развитию регионального туризма в Подкове Лесьней (Польша)
Сенькевич Е. В. Китайские расписные эмали в музейных собраниях Республики Беларусь
Сініла А. М. Абразы магілёўскай школы на 1-й Усебеларускай мастацкай выстаўцы: паходжанне і далейшы лёс
Смирнова И. Ю. Неглюбский строй. Территория бытования как этнокультурный ареал
Тихонова К. А. Ремесло валяния шерсти в Беларуси

 
взлом почты icq