взлом

ENG

Содержание 21 выпуска сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі»

Локотко А. И. Историко-культурное наследие как основа национальной идентичности в современном европейском пространстве

РАЗДЗЕЛ І ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

Бабий Н. П. Окказиональная архитектура XVIII в. в барочной культуре Станиславовского региона
Вакар Л. У. Першаснасць творчага вопыту прымітыву і яго ўзоры ў непрафесійным мастацтве Беларусі
Габрусь Т. В. Асаблівасці лакальнай школы драўлянага сакральнага дойлідства Жабінкаўскага рэгіёна
Грамыка М. В. Мастацкія асаблівасці нацюрморта ў сучасным беларускім жывапісе
Кушнярэвіч А. М. Віленскі касцёл Ганны – шэдэўр «дворскага стылю» гатычнага храмабудаўніцтва
Морозов В. Ф., Морозов Е. В. Развитие стилистики архитектуры Беларуси конца XVIII – 1-й половины XIX в.
Пікулік А. М. Ілюстрацыя як элемент мастацкага аздаблення беларускіх кірыліцкіх старадрукаў XVI – XVIII стст.
Чучук С. М. Векторы исследования информационно-коммуникативной среды городов середины ХХ – начала ХХІ в.
Шамрук А. С. Идея синтеза искусств в современной архитектурно-художественной практике

РАЗДЗЕЛ ІІ ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

Батовская Е. Н. Современное академическое хоровое искусство a capella: синтез традиций и инноваций
Безручко А. В. Творческая деятельность белорусского кинорежиссёра, сце-нариста и кинопедагога В. Т. Турова
Белик-Золотарёва Н. А. Типология драматургических функций хора в украинской опере 2-й половины ХХ – начала ХХI в.
Галак У. А. Гістарычная дыхатамія аматарскага і прафесійнага тэатра Беларусі
Глина А. В. Источниковедческая и методологическая основа исследования театрального менеджмента в белорусском театроведении
Глина В. В. Разработка маркетинговой политики театра (некоторые теоре-тические аспекты)
Золотарёва Н. С. Ференц Лист и опера
Изофатова Е. В. Авангард – постмодернизм – трансавангард: к вопросу о терминологии в исследовании неформальных художественных практик белорусского искусства 1980 – 1990-х годов
Калинкина О. А. Экранная культура и кинопрокат: особенности взаимо-действия и функционирования
Карпилова А. А. Концепт Полесья в экранном искусстве Беларуси
Палий К. С. Белорусско-украинские театральные связи в рецепции украин-ских театроведов: к истории вопроса (2-я половина ХХ в.)
Рябуха Т. Н. Украинская эстрадная песня 1970 – 2010-х годов: динамика становления
Шнайдер В. А. Сочинения для органа в стилевой интеграции 2-й половины ХХ – начала ХХI в. (на материале творчества русских композиторов)
Ярмалінская В. М. Стварэнне прасторы аўтарскага тэатра на прыкладзе спектакляў па драматургіі А. Дударава ў рэжысуры В. Раеўскага і сцэнаграфіі Б. Герлавана
Яроміна К. П. Тэатр лялек Беларусі ў пачатку ХХІ ст.: характар рэпертуарнай прапановы (на прыкладзе Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек і Гродзенскага абласнога тэатра лялек)

РАЗДЗЕЛ ІІІ ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ

Акуліч Ю. Я. Паняційна-тэрміналагічны апарат даследавання вясельных песень у камунікатыўным аспекце
Бачыла І. Г. Уклад Валянціны Мікалаеўны Бялявінай у этналагічнае вывучэнне Беларусі
Бункевич Н. С. Особенности традиций питания латышей Республики Беларусь
Грыневіч Я. І. Канцэпт «дом» у беларускіх пазаабрадавых лірычных песнях
Гурко А. Вл. Об особенностях современных религиозных традиций сельского населения Беларуси (по материалам опросов молодёжи на белорусско-российском пограничье)
Дакукін А. Д. Асаблівасці святкавання Вялікадня ў Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці
Захарэвіч А. Б. Радыё і кіно як формы баўлення вольнага часу беларускай моладзі ў 2-й чвэрці ХХ ст.
Иванникова Л. В. Фольклор как исторический источник: у истоков украинской фольклористики эпохи романтизма
Ізергіна А. М. Этнакультурныя асаблівасці беларускай этнічнай супольнасці ў Літве
Карацуба М. Ю. Многовековая жизнь старых народных памятников (по следам сербской баллады «Бог ни перед кем не остаётся в долгу»)
Касперович Г. И. Сохранение и модернизация традиций по уходу и содер-жанию крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
Кнурэва (Шаўчэнка) Я. С. Выкарыстанне дзікарослых раслін у штодзённым побыце беларусаў канца ХІХ – пачатку ХХI ст.
Козар Л. П. Юго-Западный отдел Русского географического общества в исследовании Софии Русовой: фольклористический аспект
Конобеева Н. Л. Подходы к изучению темы любви в художественном контексте
Крумплевская А. А. К вопросу о развитии национально-культурных объединений в Витебской области в конце 1980-х годов – начале XXI в.
Кучвальская Ю. М. Калядная абраднасць у традыцыйнай культуры Заходняга Палесся: асаблівасці семантыкі
Маршева Н. П. Методологические подходы Н. Бельмон в исследовании волшебной сказки
Ненадавец Я. А. Рытуальнае выкліканне дажджу ў беларускім фальклоры
Новак В. С. Традыцыі вясельнай абраднасці Акцябрскага раёна
Новак В. С., Кастрыца А. А. Мясцовая спецыфіка сямейнай абраднасці Добрушчыны
Новогродский Т. А. Роль традиций питания белорусов в развитии экономики страны
Паборцава К. В. Народная дэманалогія Рагачоўшчыны ў сучасных запісах
Раюк А. Р. Нефармальныя сувязі паміж дваранствам Гродзенскай губерні ў 1801 – 1863 гг.
Рабец Т. Д. Усходнеславянскія міфалагічныя персанажы, звязаныя з традыцыйным асяроддзем бытавання
Ставицкая Я. В. Белорусские и украинские народные сонники конца XIX в. в сравнительно-исторической перспективе
Станкевіч А. А. Ітэратыўнасць як тэкставая катэгорыя вясельна-песеннага дыскурсу
Тяпкова А. И. Особенности современного развития материальной культуры бывших белорусских местечек
Фёдоров Р. Ю., Аболина Л. А. Народная архитектура и бытовые традиции крестьян-переселенцев из Полесья на территории Приамурья
Хазанава К. Л. Фігуры дабаўлення ў беларускіх радзінных песнях
Хурсан Т. І. Вясельны абрад стараабраднікаў Беларускага Падняпроўя
Шарая О. Н. Проблемы картографирования обряда «вождения Кyста» и определение его западной границы

РАЗДЗЕЛ IV ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Белаш С. А. Возрождение лёгкой промышленности в Беларуси в 1945 – 1960-х годах и развитие национального декоративно-прикладного искусства
Беляева С. С. Локальные особенности архитектурного декора народного деревянного жилища Центральной Беларуси
Власюк Е. П. Традиции изучения декоративно-прикладного искусства в высших учебных заведениях Украины
Винникова М. Н. Особенности традиционного костюма, бытовавшего в деревне Мосток Могилёвского уезда Могилёвской губернии (по материалам А. К. Сержпутовского из собрания Российского этнографического музея)
Воротникова О. А. Памятники археологии как культурный потенциал
Дундяк И. Н. Новые храмы Киева: интерьер церкви святой Татьяны
Иваневич Л. А. Региональные черты классификации традиционных укра-шений подольских украинцев
Михайлец М. А. Роль ценностей, присущих культурному наследию, в сфе-ре его охраны
Морунов А. А. Пикториализм в Беларуси 1-й половины ХХ в.
Новогродский Т. А. Культурное наследие Беларуси: факторы привлека-тельности для туристов
Смирнова И. Ю. Белорусские коллекции народного текстиля А. К. Сержпутовского (собрание Российского этнографического музея)
Федорняк Н. Б. Фестивальное движение украинской диаспоры Северной Америки
Флікоп-Світа Г. А. Малюнак іканастаса царквы Св. Мікалая мястэчка Васілевічы Рэчыцкага павета – каштоўная іканаграфічная крыніца сярэдзіны ХІХ ст.

 
взлом почты icq