взлом

ENG

Отдел Фольклористики и культуры славянских народов

История отдела

Список сотрудников

Грыневіч Яніна

 

Яніна Грыневіч, фалькларыст,кандыдат філалагічных навук (2014), загадчык сектара захавання фальклорнай спадчыны пры аддзеле фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

Скончыла факультэт міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «культуралогія фундаментальная» (2009), магістратуру Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «мастацтвазнаўства» (2010), аспірантуру па спецыяльнасці «10.01.09 – фалькларыстыка» (2013).

Сфера навуковых інтарэсаў улучае беларускі фальклор, фальклорныя ўзаемасувязі, фальклорныя архівы, праблемы захавання нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Асаблівая ўвага ўдзяляецца даследаванню і папулярызацыі песеннага фальклору беларусаў.

Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый Д 01.42.01.

Сакратар зборніка навуковых прац “Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні”.

 

Выбраная бібліяграфія

Манаграфія

Грыневіч, Я.І. Беларускія пазаабрадавыя лірычныя песні / Я.І. Грыневіч. – Мінск : Беларус. навука, 2018. – 246 с.

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях

Грыневіч, Я.І. Традыцыі выкарыстання дзікарослых раслін у сістэме харчавання беларусаў / Я.І. Грыневіч // Расліны ў сістэме традыцыйных ведаў беларусаў = PlantsintheSystemofTraditionalKnowledgeofBelarusians / Т. В. Валодзіна [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 93-108.

Грыневіч, Я. І. Беларускія пазаабрадавыя лірычныя песні / Я. І. Грыневіч // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 483-509.

Артыкулы ў часопісах і зборніках

Hrynevich, Ya., Vasilyeva I. Folklore Heritage of the Local Community and Archives / YaninaHrynevich, IrynaVasilyeva // Letonica. – Vol. 36. – 2018. – pp. 72-81. (Included in Scopus, EBSCO, ERIH databases)

Hrynevich, Ya. Worldview of Belarusian folk songs lyrics / YaninaHrynevich // Folklore. – Vol. 72. – 2018. – pp. 55–84. (Indexed in Scopus, EBSCO, ERIH (B), DOAJ, C.E.E.O.L.)

Soukand, R., Hrynevich, Ya.; Vasilyeva, I.; Prakofjewa, Ju.; Vnukovich, Yu.; Paciupa, Ju.; Hlushko, A.; Knureva, Ya.; Litvinava, Yu; Vyskvarka, S.; Silivonchyk, H.; Paulava, A.; Kхiva, M.; Kalle, R. Multi-functionality of the few: current and past uses of wild plants for food and healing in Lubaс region, Belarus. JournalofEthnobiologyandEthnomedicine, 2017. 13:10. DOI: 10.1186/s13002-017-0139-x (IF: 2,41)

Soukand, R., Hrynevich, Ya.; Prakofjewa, Ju.; Valodzina, T., Vasilyeva, I.; Paciupa, Ju.;Shrubok A.; Hlushko, A.; Knureva, Ya.; Litvinava, Yu; Vyskvarka, S.; Silivonchyk, H.; Paulava, A.; Kхiva, M.; Kalle, R. Use of cultivated plants and non-plant remedies for human and animal home-medication in Luban district, Belarus. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2017. 13:54. DOI: 10.1186/s13002-017-0183-6 (IF: 1,903)

Внуковіч, Ю.І., Грыневіч, Я.І.Я шаную ўсё, што ёсць беларускае наша роднае”.Фальклорныя запісы Баляслава Вілкойця са збораў Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча / Ю.І. Внуковіч, Я.І. Грыневіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Выпуск 7. – Мінск, 2020. – С. 319–325. 

Внуковіч, Ю., Грыневіч, Я., Пракоф'ева, Ю. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі / прадмова і падрыхтоўка матэрыялу да друку Ю. Внуковіч, Я. Грыневіч, Ю. Пракоф'ева // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 5. – Мінск: Беларус. навука, 2018. – с. 356–366.

Грыневіч, Я.І. Дыгітальны архіў беларускага фальклору: праблемы, перспектывы, міжнародны вопыт / Я.І. Грыневіч // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. дакладаў і тэзісаў VIII Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7-8 верасня 2017 г. / гал. рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск, 2018. – С. 454-457.

Грыневіч, Я.І. Канцэпт “дом” у беларускіх пазаабрадавых лірычных песень / Я.І. Грыневіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 21 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 144–150.

Грыневіч, Я.І. Метэаралагічны код беларускіх пазаабрадавых лірычных песень / Я.І. Грыневіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 307–314.

Грыневіч, Я. Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі) / пераклад, прадмова і падрыхтоўка матэрыялу да друку Я.І. Грыневіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 4. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – с. 164–188.

Грыневіч, Я. З архіва Аркадзя Смоліча / Я. Грыневіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Выпуск 2. – Мінск :Беларус. навука, 2015. – С. 219–251.

Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Выпуск 1. – Мінск :Беларус. навука, 2014. – С. 276–328.

Грыневіч, Я.І. Каляндарна-храналагічны код беларускіх пазаабрадавых лірычных песень / Я.І. Грыневіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 19.– 201–208.

Грыневіч, Я. І. Развіццё беларускай фалькларыстыкі ў 20-30-ыя гады ХХ ст. / Я. І. Грыневіч // Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі да 150-годдзя А.К. Сержпутоўскага ; 19–20 чэрвеня 2014 г., г. Мінск / уклад. А. Г. Алфёрава, С. У. Грунтоў, Ю. С. Пракоф’ева; рэдкал. А. І. Лакотка [і інш.]; НАН Беларусі, Цэнтрдаследаванняўбеларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 150–155

Грыневіч, Я.І. Карціна свету ў беларускіх пазаабрадавых лірычных песнях / Я.І. Грыневіч // Навуковая спадчына Яўстафія Тышкевіча (да 200-годдзя з дня нараджэння) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; 18 красавіка 2014 г., г. Лагойск / уклад. А.Г. Алфёрава, Ю.С. Пракоф’ева, С.Л. Сакума; рэдкал. : А.І. Лакотка [і інш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 74–80.

Грыневіч, Я.І. Канцэпт долі ў беларускай народнай лірыцы / Я.І. Грыневіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – Вып. 14. – С. 238–246.

Грыневіч, Я.І. Кампазіцыя беларускай народнай лірыкі / Я.І. Грыневіч // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гум. навук. – 2013. – №3. – С. 77–81.

Грыневіч, Я. Тапонімы Украіны ў беларускай пазаабрадавай народнай лірыцы / Я. Грыневіч // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігіезнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. – Кн. 1, ч. 1 : Історія. – С. 68–74.

 

 
взлом почты icq